VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ”Found Diverse” 

(vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 5. maj 2023)


§1        NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 

Stk. 1 

Foreningens navn er “Found Diverse”. Foreningens binavne ”Female Founders Founders of the Future”, “Fremtidens Kvindelige Iværksættere” og ”Female Founders”.

 

Stk. 2 

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens postadresse er den til enhver tid siddende forpersons adresse.

 

Stk. 3 

Foreningens formål er at fremme et mindre homogent, og mere diverst og mangfoldigt, iværksætter-økosystem for at sikre adgang til talent, innovation og vækst samt en repræsentativ fordeling af ressourcer, herunder funding, viden, netværk og rollemodeller.

Formålet kan blandt andet, men ikke alene, søges opfyldt ved 

·        at igangsætte og facilitere, drive og finansiere, alene eller i samarbejde med interessenter på tværs af økosystemet, aktiviteter og projekter, herunder møder og konferencer, 

·        at foretage indsamling, udgivelse og anden formidling af data, viden, forskning og erfaringer, og ved

·        at påvirke den politiske proces.

Foreningen har særligt fokus følgende SDG-mål:

·        5 – ligestilling mellem kønnene 

·        8 – anstændige jobs og økonomisk vækst 

·        9 – industri, innovation og infrastruktur 

·        10 – mindre ulighed

 

Stk. 4 

Idet foreningens primære geografiske fokus er diversitet og ikke-homogenitet indenfor det danske iværksætter-økosystem, kan bestyrelsen beslutte at lade foreningen deltage i internationale, herunder særligt Nordiske og Europæiske aktiviteter og projekter, der også tjener til opfyldelse af foreningens formål.

 

Stk. 5 

Foreningen kan med fuldt eller delvist ejerskab etablere et selskab, der har til formål at etablere, drive og eller gennemføre aktiviteter, der medvirker til at opnå foreningens formål, og/eller indgå aftaler med andre virksomheder herom.

 

Stk. 6 

Foreningen skal i forbindelse med opfyldelse af sit formål søge at inddrage den bredere samfundsinteresse i, at et mindre homogent, og mere diverse og mangfoldigt, iværksætter-økosystem kan medvirke til at øge innovationskraften i samfundet, at skabe danske arbejdspladser, vækst og eksport, at øge beskatningsgrundlaget i Danmark, at sikre fortsat velfærd og i det hele tage at fremtidssikre det danske samfund.

 

§2        MEDLEMSKAB

Stk. 1 

Som medlem af foreningen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, herunder fonde, andre foreninger, offentlige og private virksomheder, danske eller udenlandske, der ønsker at medvirke til at opnå foreningens formål.

 

Stk. 2 

Indmeldelse foregår ved skriftlig/elektronisk henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan afvise en indmeldelse, hvis medlemmet ikke inden for en af bestyrelsen fastsat frist præsterer en efter bestyrelsens skøn tilfredsstillende dokumentation for opfyldelse af medlemsbetingelserne, således som disse er anført i vedtægterne, herunder § 1, og i øvrigt fastsættes af bestyrelsen.

 

Stk. 3 

Medlemmet anses for optaget, når kontingent er betalt.

 

Stk. 4 

Et medlem kan til enhver tid udmelde sig skriftlig/elektronisk. Udmeldelse skal ske til bestyrelsesforpersonen. 

Stk. 5 

Bestyrelsen kan ved 4/5 majoritetsbeslutning ekskludere et medlem, som modarbejder foreningens formål, hvis medlemskab er egnet til at forringe foreningens anseelse, eller som i øvrigt ikke overholder vedtægterne.

 

Stk. 6 

Et medlem der tidligere har været medlem, men som jf. vedtægternes §2 Stk. 5 er blevet ekskluderet af foreningen kan anke beslutningen på førstkommende generalforsamling. Anken har ikke opsættende virkning. 

 

Stk. 7 

Bestyrelsen kan tildele privatpersoner medlemskab af foreningen, såfremt disse på særlig måde har betydning for at opnå et mindre homogent, og mere diverse og mangfoldigt, iværksætter-økosystem og for opfyldelse af foreningens formål (”Æresmedlemmer”). Æresmedlemmer har ikke stemmeret men kan vælges til bestyrelsen og har som bestyrelsesmedlemmer samme stemme- og andre rettigheder og forpligtelser som andre medlemmer af bestyrelsen.  

 

§3        KONTINGENT OG ANDRE INDTÆGTER

Stk. 1 

Medlemmer opkræves et årligt medlemskontingent. Kontingentets størrelse, der efter bestyrelsens forslag kan differentieres for forskellige typer af medlemmer, fastsættes af generalforsamlingen for hvert kalenderår og indbetales senest 2 måneder efter påkrav fra foreningen. Finder indbetalingen ikke sted inden denne frist, ekskluderes restanten fra foreningen, medmindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse.

 

Stk. 2 

Bestyrelsen fastsætter administrativ metode hvorved kontingent opkræves. 

 

Stk. 3

Foreningen kan modtage tilskud til drift og aktiviteter, der tjener opfyldelsen af foreningens formål fra danske og udenlandske, private og offentlige bidragsyder, herunder fonde og andre foreninger samt fra det offentlige.

 

Stk. 4 

Foreningen kan drive kommerciel virksomhed med henblik på at finansiere drift og aktiviteter, der tjener opfyldelsen af foreningens formål. 

 

§4        GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

 

Stk. 2 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af oktober måned. Dato, tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles medlemmerne skriftligt/elektronisk senest 4 uger før generalforsamlingen. En endelig dagsorden med beskrivelse af fremsendte forslag skal udsendes skriftligt/elektronisk senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Stk. 3 

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der kan dokumentere at have erlagt kontingent senest 8 dage inden generalforsamling. 

 

Stk. 4 

Fuldmagter meddeles bestyrelsen af fuldmagtsgiver forud for generalforsamlingen. Fuldmagter skal eksplicit være udstedt til et medlem. Et medlem kan maksimalt holde 5 fuldmagter. Der kan desuden angives instrukser for fuldmagtens anvendelse i forhold til dagsorden. Dirigenten vurderer i tvivlstilfælde suverænt fuldmagtens gyldighed. 

 

Stk. 5 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

                      i.              Valg af dirigent 

                    ii.              Valg af referent 

                   iii.              Forpersonens beretning 

                   iv.              Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, samt meddelelse om decharge til den afgående bestyrelse 

                     v.              Behandling af indkomne forslag 

                   vi.              Fastsættelse af kontingent 

                  vii.              Valg af bestyrelsesmedlemmer samt op til 2 suppleanter

                viii.              Valg af revisor, samt suppleant herfor 

                   ix.              Eventuelt

 

Stk. 6 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned forud for den ordinære generalforsamling. 

 

Stk. 7 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal / pointmetoden / prioriteringsmetoden. 

 

§5        EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Stk. 1 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller, når mindst 1/3 eller 3/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor forpersonen, afhængigt at bestyrelsen størrelse. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til forpersonens kendskab. 

 

Stk. 2 

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 

 

§6        FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE 

Stk. 1 

Bestyrelsen kan ansætte en eller flere direktør til at varetage den daglige ledelse af foreningen. En direktør må være medlem af bestyrelsen.

§7        BESTYRELSEN

Stk. 1 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer. Som medlemmer kan alene vælges personer, hvis kompetencer kan medvirke til at opnå et mindre homogent, og mere diverse og mangfoldigt, iværksætter-økosystem og til opfyldelse af foreningens formål. Det skal tilstræbes, at bestyrelsens sammensætning over tid så vidt muligt afspejler samfundets demografiske sammensætning i henhold til formålet. Bestyrelsen er, hvor der ikke er det fornødne antal bestyrelsessuppleanter til rådighed, berettiget til at supplere sig selv, hvis der opstår behov herfor indenfor rammen af det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 2 

Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for en periode på 2 år ad gangen. Genvalg er muligt. Ved den generalforsamling, hvor vedtægterne er vedtaget, er bestyrelsen valgt med forskellige valgperioder, så ¼ vælges for 5 år, ¼ for 4 år, ¼ for 3 år og ¼ for 2 år.

 

Stk. 3 

Konstituering foregår på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, således at der vælges en forperson, næstforperson og en kasserer.

 

Stk. 4 

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger og fastsætter i overensstemmelse hermed sin egen forretningsorden.

 

Stk. 5 

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

 

Stk. 6 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som forpersonen finder det hensigtsmæssigt. Ethvert medlem af bestyrelsen kan dog indkalde til bestyrelsesmøde. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst 7 dages varsel.

 

Stk. 7 

Det påhviler forpersonen at påse at der føres beslutningsprotokol for bestyrelsesmøder.

Stk. 8 

Bestyrelseshvervet er ulønnet, men foreningen dækker bestyrelsens direkte udgifter i forbindelse med hvervet. Bestyrelsen kan vedtage at tildele et eller flere medlemmer honorar for udførelse af særlige opgaver. 

 

§8        ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION 

Stk. 1 

Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår starter ved foreningens stiftelse og løber indtil 30. juni det efterfølgende år. 

 

Stk. 2 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for, at der udarbejdes et årligt regnskab, der opfylder gældende lovgivning. 

 

Stk. 3 

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister 

 

Stk. 4 

Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, valgt blandt

foreningens medlemmer eller en af medlemmerne udpeget person. Foreningens Co:Lab

projekter kan være omfattet af særskilte krav om revision af statsautoriseret revisor. Revision af disse projekter foretages i så fald særskilt. 

 

§9        TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE 

Stk. 1 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af forpersonen og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 


Stk. 2 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 


Stk. 3

Bestyrelsen har mulighed for at oprette et debetkort knyttet til foreningens konto til at varetage betaling af driftsomkostninger, hvor et sådant kort et påkrævet. Eksempler (ikke udtømmende) er hosting af foreningens website og abonnement på medlemssystem.  Debetkortet udstedes til kassereren. Anvendelse af kortet skal i hvert tilfælde godkendes af Bestyrelsen, som også definerer eventuelle nødvendige rammer (tid, beløb) samt eventuelle begrænsninger for maksimale beløb, der kan trækkes på kortet.

 

§10      VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1 

Vedtægterne kan kun ændres med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Fra og med generalforsamlinger, der afholdes i 2024 kan vedtægterne ændres 2/3 flertal. 

 

Stk. 2 

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

 

§11      OPLØSNING

Stk. 1 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

 

Stk. 2 

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §1 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 

 

§12      DATERING

Stk. 1

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 26. marts 2021.

stk. 2

I overensstemmelse med beslutning på ekstraordinær generalforsamling 8. Maj 2023 er vedtægternes §7 ændret med henblik på, at bestyrelsen kan supplere sig selv, såfremt der måtte opstå behov herfor.


UNDERSKEVET af: 

Bestyrelsesforperson: Bethina Hamann  

Næstforperson: Stine Colding Alstrup 

Bestyrelsesmedlem og kasserer: Niklas Hall

Bestyrelsesmedlem: Nynne Budtz Christianse