VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ”Found Diverse” 

(vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 26. marts 2021) 

 • 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL  

Stk. 1  
Foreningens navn er “Found Diverse”. Foreningens binavne ”Female Founders Founders of the Future”, “Fremtidens Kvindelige Iværksættere” og ”Female Founders”. 

Stk. 2  
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens postadresse er den til enhver tid siddende forpersons adresse. 

Stk. 3  
Foreningens formål er at fremme et mindre homogent, og mere diverst og mangfoldigt,  iværksætter-økosystem for at sikre adgang til talent, innovation og vækst samt en repræsentativ  fordeling af ressourcer, herunder funding, viden, netværk og rollemodeller. 

Formålet kan blandt andet, men ikke alene, søges opfyldt ved  

 • at igangsætte og facilitere, drive og finansiere, alene eller i samarbejde med interessenter  på tværs af økosystemet, aktiviteter og projekter, herunder møder og konferencer,  
 • at foretage indsamling, udgivelse og anden formidling af data, viden, forskning og erfaringer,  og ved 
 • at påvirke den politiske proces. 

Foreningen har særligt fokus følgende SDG-mål: 

 • 5 – ligestilling mellem kønnene  
 • 8 – anstændige jobs og økonomisk vækst  
 • 9 – industri, innovation og infrastruktur  
 • 10 – mindre ulighed 

Stk. 4  
Idet foreningens primære geografiske fokus er diversitet og ikke-homogenitet indenfor det  danske iværksætter-økosystem, kan bestyrelsen beslutte at lade foreningen deltage i  internationale, herunder særligt Nordiske og Europæiske aktiviteter og projekter, der også tjener  til opfyldelse af foreningens formål. 

Stk. 5  
Foreningen kan med fuldt eller delvist ejerskab etablere et selskab, der har til formål at etablere,  drive og eller gennemføre aktiviteter, der medvirker til at opnå foreningens formål, og/eller indgå  aftaler med andre virksomheder herom. 

Stk. 6  
Foreningen skal i forbindelse med opfyldelse af sit formål søge at inddrage den bredere  samfundsinteresse i, at et mindre homogent, og mere diverse og mangfoldigt, iværksætter økosystem kan medvirke til at øge innovationskraften i samfundet, at skabe danske  arbejdspladser, vækst og eksport, at øge beskatningsgrundlaget i Danmark, at sikre fortsat  velfærd og i det hele tage at fremtidssikre det danske samfund. 

 • 2 MEDLEMSKAB 

Stk. 1  
Som medlem af foreningen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, herunder fonde,  andre foreninger, offentlige og private virksomheder, danske eller udenlandske, der ønsker at  medvirke til at opnå foreningens formål. 

Stk. 2  
Indmeldelse foregår ved skriftlig/elektronisk henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan afvise  en indmeldelse, hvis medlemmet ikke inden for en af bestyrelsen fastsat frist præsterer en efter  bestyrelsens skøn tilfredsstillende dokumentation for opfyldelse af medlemsbetingelserne,  således som disse er anført i vedtægterne, herunder § 1, og i øvrigt fastsættes af bestyrelsen. 

Stk. 3  
Medlemmet anses for optaget, når kontingent er betalt. 

Stk. 4  
Et medlem kan til enhver tid udmelde sig skriftlig/elektronisk. Udmeldelse skal ske til  bestyrelsesforpersonen.  

Stk. 5  
Bestyrelsen kan ved 4/5 majoritetsbeslutning ekskludere et medlem, som modarbejder  foreningens formål, hvis medlemskab er egnet til at forringe foreningens anseelse, eller som i  øvrigt ikke overholder vedtægterne. 

Stk. 6  
Et medlem der tidligere har været medlem, men som jf. vedtægternes §2 Stk. 5 er blevet  ekskluderet af foreningen kan anke beslutningen på førstkommende generalforsamling. Anken  har ikke opsættende virkning.  

Stk. 7  
Bestyrelsen kan tildele privatpersoner medlemskab af foreningen, såfremt disse på særlig måde  har betydning for at opnå et mindre homogent, og mere diverse og mangfoldigt, iværksætter økosystem og for opfyldelse af foreningens formål (”Æresmedlemmer”). Æresmedlemmer har  ikke stemmeret men kan vælges til bestyrelsen og har som bestyrelsesmedlemmer samme  stemme- og andre rettigheder og forpligtelser som andre medlemmer af bestyrelsen.  

 • 3 KONTINGENT OG ANDRE INDTÆGTER 

Stk. 1  
Medlemmer opkræves et årligt medlemskontingent. Kontingentets størrelse, der efter  bestyrelsens forslag kan differentieres for forskellige typer af medlemmer, fastsættes af  generalforsamlingen for hvert kalenderår og indbetales senest 2 måneder efter påkrav fra  foreningen. Finder indbetalingen ikke sted inden denne frist, ekskluderes restanten fra  foreningen, medmindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse. 

Stk. 2  
Bestyrelsen fastsætter administrativ metode hvorved kontingent opkræves.  

Stk. 3 
Foreningen kan modtage tilskud til drift og aktiviteter, der tjener opfyldelsen af foreningens  formål fra danske og udenlandske, private og offentlige bidragsyder, herunder fonde og andre  foreninger samt fra det offentlige. 

Stk. 4  
Foreningen kan drive kommerciel virksomhed med henblik på at finansiere drift og aktiviteter,  der tjener opfyldelsen af foreningens formål.  

 • 4 GENERALFORSAMLINGEN 

Stk. 1  
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  

Stk. 2  
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af oktober måned. Dato, tid,  sted og dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles medlemmerne skriftligt/elektronisk  senest 4 uger før generalforsamlingen. En endelig dagsorden med beskrivelse af fremsendte  forslag skal udsendes skriftligt/elektronisk senest 8 dage før generalforsamlingen.  

Stk. 3  
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der kan dokumentere  at have erlagt kontingent senest 8 dage inden generalforsamling.  

Stk. 4  
Fuldmagter meddeles bestyrelsen af fuldmagtsgiver forud for generalforsamlingen. Fuldmagter  skal eksplicit være udstedt til et medlem. Et medlem kan maksimalt holde 5 fuldmagter. Der kan  desuden angives instrukser for fuldmagtens anvendelse i forhold til dagsorden. Dirigenten  vurderer i tvivlstilfælde suverænt fuldmagtens gyldighed.  

Stk. 5  
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  i. Valg af dirigent  

 1. Valg af referent  

 iii. Forpersonens beretning  

 1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, samt meddelelse om decharge til  den afgående bestyrelse  
 2. Behandling af indkomne forslag  
 3. Fastsættelse af kontingent  

 vii. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt op til 2 suppleanter 

 viii. Valg af revisor, samt suppleant herfor  

 1. Eventuelt 

Stk. 6  
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest  14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned forud for den ordinære generalforsamling.  

Stk. 7  
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de  gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det  begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der  skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om  simpelt flertal / pointmetoden / prioriteringsmetoden.  

 • 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  

Stk. 1  
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller, når  mindst 1/3 eller 3/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor  forpersonen, afhængigt at bestyrelsen størrelse. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen  afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til forpersonens kendskab.  

Stk. 2  
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.  

 • 6 FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE  

Stk. 1  
Bestyrelsen kan ansætte en eller flere direktør til at varetage den daglige ledelse af foreningen.  En direktør må være medlem af bestyrelsen. 

 • 7 BESTYRELSEN 

Stk. 1  
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer. Som medlemmer kan alene vælges  personer, hvis kompetencer kan medvirke til at opnå et mindre homogent, og mere diverse og  mangfoldigt, iværksætter-økosystem og til opfyldelse af foreningens formål. Det skal tilstræbes,  at bestyrelsens sammensætning over tid så vidt muligt afspejler samfundets kønsmæssige  sammensætning i henhold til formålet. 

Stk. 2  
Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for en periode på 2 år ad gangen.  Genvalg er muligt. Ved den generalforsamling, hvor vedtægterne er vedtaget, er bestyrelsen  valgt med forskellige valgperioder, så ¼ vælges for 5 år, ¼ for 4 år, ¼ for 3 år og ¼ for 2 år. 

Stk. 3  
Konstituering foregår på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, således at  der vælges en forperson, næstforperson og en kasserer. 

Stk. 4  
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens  beslutninger og fastsætter i overensstemmelse hermed sin egen forretningsorden. 

Stk. 5  
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af  vedtægterne. 

Stk. 6  
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som forpersonen finder det hensigtsmæssigt. Ethvert  medlem af bestyrelsen kan dog indkalde til bestyrelsesmøde. Indkaldelse til bestyrelsesmøde  skal ske med mindst 7 dages varsel. 

Stk. 7  
Det påhviler forpersonen at påse at der føres beslutningsprotokol for bestyrelsesmøder.

Stk. 8 
Bestyrelseshvervet er ulønnet, men foreningen dækker bestyrelsens direkte udgifter i  forbindelse med hvervet. Bestyrelsen kan vedtage at tildele et eller flere medlemmer honorar for  udførelse af særlige opgaver.  

 • 8 ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION 

Stk. 1  
Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår starter ved foreningens  stiftelse og løber indtil 30. juni det efterfølgende år.  

Stk. 2  
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for, at der udarbejdes et årligt regnskab,  der opfylder gældende lovgivning.  

Stk. 3  
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister  

Stk. 4  
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.  

 • 9 TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE  

Stk. 1  
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af forpersonen og mindst et yderligere  bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.  

Stk. 2  
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der  påhviler foreningen.  

 • 10 VEDTÆGTSÆNDRINGER 

Stk. 1  
Vedtægterne kan kun ændres med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget  fremgår af dagsordenen. Fra og med generalforsamlinger, der afholdes i 2024 kan vedtægterne  ændres 2/3 flertal.  

Stk. 2  
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.  

 • 11 OPLØSNING 

Stk. 1  
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende  generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.  

Stk. 2  
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §1  fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af  formuen træffes af den opløsende generalforsamling.  

 • 12 DATERING 

Stk. 1 
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 26. marts 2021.  

UNDERSKEVET d. 5/5/2021 af: 

Bestyrelsesforperson: Niklas Hall  

Næstforperson: Nynne Budtz Christiansen 

Bestyrelsesmedlem og kasserer: Liva Echwald (Dirigent ved ekstraordinær generalforsamling)

Bestyrelsesmedlem: Stine Colding Alstrup (Referent ved ekstraordinær generalforsamling)